RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA/KONTRAHENTA
Stosownie do art. 13 RODO informujemy, w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa
daneosobowe jako ich administrator.
W przypadku, kiedy udostępniają nam Państwo dane osobowe swoich pracowników,
pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub
innych prosimy o poinformowanie osób, których dane osobowe zostały nam przez Państwa
udostępnione o tym, że jesteśmy administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarzamy je
na zasadach opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej, a także o zakresie udostępnionych danych
osobowych oraz o tym, że jesteście Państwo źródłem, z którego pozyskaliśmy ich dane.
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Syl&Ant Instruments, Inż. Józef Nitka, ul. Pyskowicka 12,
44-172 Niewiesze
 
II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Można się z nami skontaktować:
a) telefonicznie: 32 2303201
b) pod adresem e-mail: info@sylant.pl
c) w siedzibie Administratora pod adresem: wskazanym w punkcie 1
 
III. INFORMACJA O POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 
IV. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Przetwarzamy dane osobowe:
a) klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku klientów będących osobami prawnymi bądź
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - dane osobowe osób
uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich
klientów,
b) dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i
współpracowników dostawców usług i towarów nabywanych przez Administratora, w tym osób
współpracujących z Administratorem w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez
Administratora;
c) innych osób, które przekazały swoje dane Administratorowi np. w wysyłanej do
niegokorespondencji, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia usług
przez Administratora.
 
V. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
Podstawowe  dane  identyfikacyjne  i  kontaktowe;  elektroniczne  dane  identyfikacyjne  i  kontaktowe;
dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; dane
potrzebne do przygotowania oferty; dane wymagane na potrzeby zawarcia i wykonania umów oraz
sprzedaży usług, wystawienia faktury i realizacji płatności, obsługi zawartych umów w tym obsługi
reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W szczególności
będziemy przetwarzać dane takie jak: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, tytuł,
stanowisko, firma lub nazwa reprezentowanego podmiotu, adres kontaktowy, nazwę firmy, numer
NIP, numer REGON, nr KRS, adres siedziby, adres do korespondencji, numer rachunku bankowego,
wizerunek – w zakresie wprowadzonego u Administratora monitoringu lub w zakresie przekazanych
Administratorowi dobrowolnie fotografii np. zrealizowanych zamówień, elektroniczne dane
automatycznie przekazywane w przypadkuodwiedzania strony internetowej i/lub profili w portalach
społecznościach Administratora w tym adresIP, lokalny adres IP, nazwa hosta.
Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można
zakwalifikować  tych  danych  do  żadnej  ze  wskazanych  grup,  a przetwarzanie  jest  dokonywane  w
celach  określonych  niniejszą  informacją  w  tym  zwłaszcza  gdy  jest  wymagane  przez  obowiązujące
przepisy prawa dla realizacji tych celów.
 
VI. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach, na podstawie
następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:
a) na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w
celach wskazanych w zgodzie (w takim przypadku  możecie Państwo cofnąć zgodę w dowolnym
momencie,  co  nie  wpłynie  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  któregodokonano  na  podstawie
zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że nie
będziemy mogli przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie) - czas przetwarzania danych na
tej podstawie upływa wraz z cofnięciem zgody,
b) na podstawie wymogów kontraktowych tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania
zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem -
dane przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy
zawartej z Administratorem;
c) na podstawie wymogów ustawowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia
przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa
polskiego np. prowadzenia sprawozdawczości finansowej - dane przetwarzane na tej podstawie będą
przetwarzane  przez  czas,  w  którym  przepisy prawa nakazują  przechowanie  danych  np.  jeśli  dane
muszą być przechowywane w celach sprawozdawczości finansowej to czas ich przechowywania
wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dany dokument
księgowy;
d) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO za które
Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami,
zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie
systemów  kontroli  wewnętrznej,  monitorowanie biura/budynku  Administratora  i  jego  mienia  oraz
rejestrowanie sposobu korzystania z niego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w
zakresie niezbędnym do  przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych oraz
dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu
oferowania przez Administratora usług, w celu prowadzenia strony internetowej i profili w portalach
społecznościowych, komunikowania się za ich pomocą (komentarze, chat, wiadomości) oraz w celach
analitycznych dotyczących analiz ich funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania - dane
przetwarzane  na  tej  podstawie  będą  przetwarzane  do  czasu  ustania  celu  przetwarzania  (np.  dane
przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez czas równy okresowi
przedawnienia tych roszczeń) lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
 
VII. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np.:
• informatyczne oraz nowych technologii;
• płatnicze;
• księgowo- finansowe lub prawne
• audytorskie i kontrolne;
• windykacyjne;
• drukarskie;
• niszczenia dokumentów;
• pocztowe oraz kurierskie

• ubezpieczeniowe
• inne podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, niezbędne w celu  zrealizowania celów
przetwarzania danych określonych w niniejszej informacji na podstawie stosownych umów o
powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego  prawa  na  ich  uzasadnione  żądanie  lub  gdy  będzie  to  konieczne dla  obrony  przed
roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń
c) jeżeli jest to uzasadnione celem przetwarzania podmioty, na rzecz których Administrator świadczy
usługi np. w przypadku konieczności weryfikacji należytego sposobu ich wykonania
d) w odniesieniu do danych udostępnianych poprzez np. portale społecznościowe Administratora -
podmioty prowadzone przez te portale na zasadach określonych w regulaminach tych portali.
 
VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Administrator  zasadniczo  nie  przekazuje  danych  osobowych  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy.
Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych
usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. dane przetwarzane
za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych Administratora lub przekazywane
za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających
tymi  usługami poza  obszarem  EOG  mogą  być przetwarzane  poza  nim.  W  taki przypadku  dane  są
przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych
klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwo zażądać dalszych
informacji o stosowanych zabezpieczeniach i kopii danych.
 
IX. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Państwu:
a) prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania i uzupełnienia (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je
przetwarzali,
d) ograniczenie przetwarzania danych tj. żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
• sprzeciw  „marketingowy”:  Mają  Państwo  prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  w  celu
prowadzenia  marketingu  bezpośredniego.  Jeśli  skorzystają  Państwo  z  tego  prawa zaprzestaniemy
przetwarzania danych w tym celu,
• sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Mają Państwo prawo sprzeciwu wobecprzetwarzania
danych  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu  w  celach  innych  niżmarketing  bezpośredni.
Należy nam wtedy wskazać Państwa szczególną sytuację, która uzasadniazaprzestanie przez nas
przetwarzania  objętego  sprzeciwem.  W  razie  złożenia  takiegosprzeciwu  przestaniemy  przetwarzać
dane w tych celach, chyba, że wskażemy, że podstawyprzetwarzania przez nas danych są nadrzędne
wobec Państwa praw lub też, że dane są namniezbędnie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
f) prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,w
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe,które nam
Państwo dostarczyli, na podstawie umowy lub zgody. Mogą też Państwo zlecićnam przesłanie tych
danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych,
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22)531 03 00 - gdy
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisyRODO lub inne przepisy
dotyczące przetwarzania danych osobowych,

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie
danychodbywa  się  na  podstawie  zgody  osoby.  Cofnięcie  zgody  nie  będzie  wpływać  na  zgodność
zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
X. INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt VI c) powyżej, obowiązek
podania danych jest wymogiem ustawowym. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w
celu, o którym mowa w pkt VI b) ich podanie jest warunkiem umownym tj. jest konieczne do
zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonania. W przypadku przetwarzania danych w
pozostałych celach ich podanie jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia realizację celu ich
przetwarzania.
 
XI. INFORMACJE O ŹRÓDLE DANYCH
Państwa dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od firmy, dla której Państwo pracują (lub z
którą współpracują) na podstawie zgody, zapytania lub zawartej przez nas umowy; w ramach
dostępu do ogólnodostępnych baz GUS, KRS, CEiDG, ogólnie dostępnych stron internetowych.
 
 
XII. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH
Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.